Musisz uaktualni栆lash Playera
Szkolenia:


Szkolenia BHP i PPOŻ

NADZÓR I DORADZTWO BHP

Pracodawco już od lipca 2013 wchodzą w życie nowe przepisy dot. wymagań osób wykonujących zadania służby bhp w zakładzie pracy. Nowy stan prawny stawia wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać osoba zajmująca się bezpieczeństwem w zakładzie. Zgodnie z § 4 ust 5 (Dz. U. nr 1997 109 poz. 704, Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468) osoba, której pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp musi posiadać co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.   Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).
Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów.

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

• szkolenia wstępne
• szkolenia okresowe
• prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp 
• audyty stanu bhp
• sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
• udział w ocenie ryzyka zawodowego
• opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
• doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
• udział w dochodzeniach powypadkowych
• prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
• wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
• reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
• inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

NADZÓR PPOŻ

Zgodnie z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy, każdy pracodawca będzie musiał wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, ewakuację lub udzielenie pierwszej pomocy. Nowe przepisy, które dostosowują nasze prawo do ustawodawstwa unijnego, mogą obowiązywać już na przełomie grudnia i stycznia. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach Nowelizacja kodeksu pracy jasno wskazuje, że mają oni dokonywać takich czynności zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. A w myśl ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) osoby wykonujące takie czynności muszą legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz ukończyć szkolenie  inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Grzywny za niedostosowanie się do nowych przepisów mają sięgać 30 tyś zł. Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór ppoż." usługi realizowane przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. ppoż. i bhp i polegającej na stałym nadzorze stanu ppoż w zakładach pracy naszych klientów.

  

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP

Proponujemy Państwu w ramach usługi szkolenia wstępne i okresowe zarówno w formie instruktażu jak i samokształcenia kierowanego. Forma ta zapewnia zarówno ciągłość działalności placówki jak i wysoki standard szkolenia. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów zadnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.). Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy szkolenia bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp posiadających wieloletni staż pracy i wykształcenie wyższe.

KURSY PIERWSZEJ POMOCY 

Centrum Szkolenia Biznesu  Progress zajmuje się prowadzaniem kursów z zakresu pierwszej pomocy dla firm i instytucji, służb mundurowych, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.
Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów Pierwszej Pomocy posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. tytuł zawodowy ratownika medycznego. Kadra posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów medycznych.
W zajęciach wykorzystujemy multimedialne techniki przekazu wiedzy teoretycznej, manekiny do ćwiczeń resuscytacji oraz sprzęt ratowniczy.

NASZA OFERTA

Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Doradztwo, wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i prawa pracy
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)
  Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
 • Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Pomocy w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Zgłaszania firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy,
 • Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny,
 • Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Obliczania wydatku energetycznego przy pracach fizycznych,
 • Szacunkowej ocenie obciążenia psychicznego pracowników,